Bài viết mới nhất

Thực hiện tham vấn toàn bộ các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo


Thực hiện tham vấn toàn bộ các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện kiểm tra trị giá khai bảo để xác định dấu hiệu nghi vấn đối với những mặt hàng có chỉ dẫn rủi ro về trị giá trên Hệ thống dữ liệu điện tử hải quan. Theo dõi, kiến nghị kip thời để Tổng cục hải quan điều chỉnh tỷ lệ xác định mặt hàng có rủi ro cao về trị giá hoặc trị giá khai báo cao đột biến so với mức giá tham chiếu trên cơ sở thực tế phát sinh hoạt động kiềm tra trị giá tại đơn vị.

Hướng dẫn về tham vấn trị giá, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tham vấn toàn bộ các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo theo quy định tại tiết b 3 khoản 3 Điều 25 được quy định tại khoản 14 Điển 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

Do vậy, để nâng cao hiệu quả trong công tác tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá thống nhất trong phạm vi, địa bàn cục hải quan được giao quản lý, cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố phải căn cứ kim ngạch, tần xuất, mức thuế suất của mặt hàng XK, NK, đặc thù cửa khẩu, khoảng cách địa lý giữa Cục và Chi cục để thực hiện nghiệp vụ tham vấn tại cục hoặc phân cấp các chi cục thực hiện tham vấn. Trường hợp phân cấp, phải tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát chi cục thực hiện tham vấn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý như thực hiện tham vấn tại cục hải quan. 

Thực hiện tham vấn tại cục hải quan đối với trường hợp tham vấn 1 lần, áp dụng kết quả nhiều lần theo quy định tại khoản 6 Điểu 25 được quy định tại Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/1T-BTC để đảm bảo quản lý chặt chẽ và thống nhất trong toàn cục. Trường hợp phân cấp cho chi cục thực hiện tham vấn 1 lần, áp dụng kết quả nhiều lần thì cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố phải kiểm tra lại kết quả tham vấn lần đầu tại chi cục hải quan được phân cấp trước khi áp dụng kết quả tham vấn cho các lần sau. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu, khi thực hiện tham vấn, tại biên bản tham vấn phải nêu rõ căn cứ bác bỏ quy định tại điểm đ 2 khoản 4 Điều 25 được quy định tại khoản 14 Điểu 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC đối với trường hợp bác bỏ trị giá khai báo. Ngay sau khi kết thúc tham vấn, cơ quan Hải quan phải ban hành Thông báo trị giá hải quan để người khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn quy định hoặc cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế nếu người khai hải quan không khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan. 

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới