Bài viết mới nhất

Chấp nhận một số tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu KV/VK


Chấp nhận một số tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu KV/VK

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O mẫu KV/VK có thể hiện trị giá FOB tại ô số 9 của C/O trong trường hợp hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ khác ngoài tiêu chí xuất xứ hàm lượng giá trị khu vực (RVC).

Đối với việc ghi tiêu chí xuất xứ tại ô số 8 của C/O, căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 phần “Overleaf Notes” Phụ lục VI Thông tư 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc, hàng hóa đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa (CC, CTH hoặc CTSH) thì tiêu chí xuất xứ cần thể hện trên ô số 8 của C/O mẫu KV/VK là “CTC”.

Trường hợp tiêu chí xuất xứ thể hiện trên ô số 8 của C/O là “CC”, “CTH” hoặc “CTSH” với điều kiện tiêu chí xuất xứ này phù hợp với quy định tại Phụ lục II Thông tư 40/2015/TT-BCT thì được cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở kết quả Phiên họp lần thứ ba của Tiểu ban Hải quan và Xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA). 

theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới